Over Ijoor

ANBI-gegevens

Stichting IJoor is als ANBI organisatie wettelijk verplicht gegevens met doelstellingen en beleidsplan te publiceren.

Als ANBI organisatie draag je bij aan het algemeen nut. Wij maken geen winst en voldoen aan de eisen van integriteit zoals opgesteld door de belastingdienst.

De stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen en diensten. De stichting behoud zich wel het recht voor om een vrijwilligersvergoeding uit te keren conform de criteria van de belastingdienst.

Algemene gegevens

Stichting IJoor
Groenestraat 164
6531 HV Nijmegen
KvK 69551847
RSIN 857915198
REK.NR.  NL95TRIO0338719806

Bestuur

Voorzitter: S.G.D.J. van Ewijk
Penningmeester: J.F.J. van Eijndhoven
Secretaris: P. Burggraaf
Bestuurslid: J.J. Blomsma
Bestuurslid: J. Derksen

ANBI

ANBI status per 7 september 2017

Boekjaar

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2018.

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

DOELSTELLINGEN

 • Het beheer en exploitatie van een chalet; “Het Hijgend Hert” op natuurcamping De Jutberg te Laag Soeren. In het voor- en naseizoen gelden speciale tarieven voor mensen die een vakantie in het hoogseizoen niet kunnen betalen.
 • De stichting dient het algemeen belang.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door; giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, hetgeen verkregen wordt uit erfstellingen of legaten, hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgevoerde activiteiten, hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

BELEIDSPLAN 2019-2020

 • Onderhoud plegen aan het chalet.
 • Onderhoud plegen aan tuin rondom het chalet.
 • Inrichten en aanpassen chalet.
 • Meer bekendheid genereren voor het chalet.
 • Zorgdragen voor regelmatige verhuur van het chalet.
 • Voldoende verhuur in het hoogseizoen bewerkstelligen om in het laagseizoen een voordelige prijs te kunnen blijven hanteren.
 • Opzetten denktank.
 • Onderhoud van website.