Over Ijoor

ANBI-gegevens

Stichting IJoor is als ANBI organisatie wettelijk verplicht gegevens met doelstellingen en beleidsplan te publiceren.

Als ANBI organisatie draag je bij aan het algemeen nut. Wij maken geen winst en voldoen aan de eisen van integriteit zoals opgesteld door de belastingdienst.

Algemene gegevens

Stichting IJoor
Vlielandlaan 207
6922 EE Duiven
KvK 69551847
RSIN 857915198
REK.NR.  NL95TRIO0338719806

Bestuur

Voorzitter: A.J.A.A.M. Kusters
Secretaris/penningmeester: J.F.J. van Eijndhoven
Bestuurslid: P. Burggraaf
Bestuurslid: J.J. Blomsma

ANBI

ANBI status per 7 september 2017

Boekjaar

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2018.

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

DOELSTELLINGEN

 • Uitvoeren van interdisciplinaire kunstprojecten ter bevordering van kennis, participatie, zelfredzaamheid en welzijn.
 • Het beheer en exploitatie van een chalet; “Het Hijgend Hert” op natuurcamping De Jutberg te Laag Soeren. In het voor- en naseizoen gelden speciale tarieven voor mensen die een ‘dure’ vakantie niet kunnen betalen.
 • De stichting dient het algemeen belang.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door; giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, hetgeen verkregen wordt uit erfstellingen of legaten, hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgevoerde activiteiten, hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
 • De stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen en diensten.
 • Onkosten die de bestuurders in uitoefening van hun functie maken worden vergoed.

BELEIDSPLAN 2017-2018

 • Met vrijwilligers groot onderhoud uitvoeren aan aangekocht chalet.
 • Inrichten en aanpassen chalet in samenwerking met Stichting Casa Segunda Vida.
 • Opzetten denktank.
 • Maken toegankelijke website.
 • Fondsenwerving opzetten.